Algemene voorwaarden DGPI

Artikel 1 Definitiebepaling
1. DGPI: Dutch Golf Performance Institute, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Haarweg 3, 4212 KJ te Spijk (gemeente Lingewaal), ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer: 34308411.
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon waarmee DGPI een overeenkomst heeft gesloten.
3. Duurovereenkomst: de overeenkomst tussen DGPI en de deelnemer met betrekking tot het volgen van het trainingsprogramma, aangegaan voor een bepaalde tijd.
4. Assessment: het dienstenaanbod van DGPI met betrekking tot het, door middel van onder meer tests en analyses, verzamelen van informatie over de deelnemer ten behoeve van de vaststelling van aanbevelingen en zijn persoonlijke spelerskenmerken die al dan niet worden gebruikt voor de vaststelling van de specifieke inhoud van het trainingsprogramma.
5. Schriftelijk: Onder schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van DGPI en op elke gesloten overeenkomst tussen DGPI en de deelnemer.
2. Op iedere overeenkomst tussen DGPI en de deelnemer is het huishoudelijk reglement van toepassing.
3. Van een bepaling in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien de afwijkende regeling schriftelijk is overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Indien en voor zover een vernietiging of nietigheid gegrond blijkt te zijn, treden DGPI en de deelnemer in onderling overleg teneinde een vervangende regeling te treffen ter vervanging van het aangetaste beding. De vaststelling van de vervangende regeling is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
1. Elk aanbod van DGPI geschiedt onder de voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de te verrichten diensten.
2. De overeenkomst tot het afnemen van het assessment komt tot stand op het moment dat DGPI de aanmelding van de deelnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd.
3. De duurovereenkomst komt digitaal tot stand op het moment dat het daarvoor bestemde webformulier door DGPI is ontvangen. Alvorens het webformulier te kunnen verzenden dient de deelnemer aan te geven akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden en de inhoud van het huishoudelijk reglement.

Artikel 4 Assessment
1. Voor aanvang van het assessment is de deelnemer verplicht de verstrekte vragenlijst volledig en naar waarheid in te vullen. DGPI mag veronderstellen dat het ingevulde vragenformulier persoonlijk door de deelnemer is ingevuld en dat de daarop vermelde gegevens een waarheidsgetrouwe weergave bieden van de werkelijkheid.
2. De kosten van het assessment is in het daartoe strekkende aanbod opgenomen.
3. De gedurende het assessment gemaakte 3D opnames kunnen uitsluitend worden bekeken met behulp van het programma TPI 3D. Dit programma functioneert uitsluitend op Microsoft Windows XP of op recentere versies van Windows. Aldus zijn de opnames niet geschikt voor Apple iOs. De deelnemer dient voor aanvang van het assessment zijn eventuele bezwaren hiertegen kenbaar te maken.

Artikel 5 Duurovereenkomst en opzegging
1. De duurovereenkomst kan uitsluitend worden aangegaan door de deelnemer die tevens een assessment van DGPI heeft afgenomen. Het trainingsprogramma is uitsluitend toegankelijk onder begeleiding van voor DGPI werkzame personen.
2. De duurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van drie maanden. Behoudens opzegging conform dit artikel wordt de overeenkomst na verloop van de in de eerste zin bedoelde termijn stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
3. Na verloop van de in het vorige lid bedoelde termijn van drie maanden kan de deelnemer de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
4. De deelnemer die opzegt binnen de in lid 2 bedoelde termijn van drie maanden blijft de abonnementsgelden over deze eerste drie maanden verschuldigd. In dat geval eindigt de overeenkomst na verloop van deze termijn.
5. Indien de deelnemer middels een medische verklaring van een bevoegde arts aantoont dat een op hem betrekking hebbende blessure of ziekte tijdelijk deelname aan het trainingsprogramma onmogelijk maakt zal de overeenkomst worden opgeschort gedurende de periode dat de blessure of ziekte voortduurt. De in de eerste zin bedoelde medische verklaring kan worden vervangen door een verklaring van één der onder verantwoordelijkheid van DGPI werkzame fysiotherapeuten. Het gemotiveerde verzoek tot opschorting van de overeenkomst dient per e-mail aan DGPI kenbaar te worden gemaakt op het e-mailadres info@dgpi.nl.
6. Met inachtneming van de opzegtermijn eindigt de duurovereenkomst op dezelfde dag van de maand als waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
7. Elke overeenkomst is strikt persoonlijk; de rechten van de deelnemer die voortvloeien uit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar.

Artikel 6 Onderbreking en ontbinding van de duurovereenkomst
1. De deelnemer heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst ieder kalenderjaar het recht de overeenkomst voor maximaal twee maanden, met een minimum van twee weken, te onderbreken. Gedurende de hierbedoelde onderbreking is de deelnemer geen abonnementskosten verschuldigd en heeft hij geen recht gebruik te maken van de diensten en faciliteiten van DGPI.
2. De in lid 1 bedoelde onderbreking dient uiterlijk één maand voor aanvang daarvan, per e-mail aan DGPI kenbaar te worden gemaakt op het e-mailadres info@dgpi.nl.
3. DGPI is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de deelnemer herhaaldelijk of op grove wijze in strijd handelt met de inhoud van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of het huishoudelijk reglement, tenzij dit de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 7 Prijswijzigingen duurovereenkomst
1. Een eventuele prijswijziging is niet van toepassing op de duurovereenkomst met de deelnemer die niet langer dan drie maanden daarvoor de overeenkomst met DGPI heeft gesloten.
2. Een eventuele prijswijziging dient twee weken daaraan voorafgaand genoegzaam aan de deelnemer bekend te zijn gemaakt.
3. Van de in deze algemene voorwaarden bepaalde opzegtermijnen kan niet worden afgeweken. De prijswijziging heeft geen betrekking op de duurovereenkomst met de deelnemer die de overeenkomst conform de opzegtermijn van artikel 4 van deze algemene voorwaarden opzegt.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
1. Betalingen die voortvloeien uit de duurovereenkomst zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
2. De in lid 1 bedoelde betaling geschiedt maandelijks middels automatische incasso.
3. In geval van niet tijdige ontvangst van de verschuldigde betaling als gevolg van bijvoorbeeld onvoldoende saldo of om welke andere reden dan ook, zal de incasso na één week alsnog kosteloos worden aangeboden. Blijft ontvangst van de verschuldigde betaling alsnog achterwege dan komen alle in redelijkheid door DGPI gemaakte kosten voor rekening van de deelnemer. De deelnemer ontvangt een factuur, betaling dient te geschieden onder de voorwaarden en op de wijze als op de factuur vermeld.
4. Onverminderd lid 3 van dit artikel heeft DGPI het recht wettelijke rente te berekenen over de openstaande betalingen. Vanaf het moment dat redelijkerwijs kenbaar is dat de verschuldigde betaling na de tweede poging tot automatische incasso uit zal blijven is de deelnemer wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op het moment dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.

Artikel 9 Huishoudelijk reglement
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement van DGPI. De deelnemer dient zich conform dit huishoudelijk reglement te gedragen.
2. DGPI behoudt zich het recht voor de inhoud van het huishoudelijk reglement te wijzigen. DGPI zal steeds de meest recente versie van haar huishoudelijk reglement op haar website publiceren of op andere wijze ter beschikking stellen.

Artikel 10 Privacy
DGPI respecteert de privacy van alle deelnemers. De door de deelnemer verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het assessment en ter beoordeling van de inhoud van het trainingsprogramma. Persoonlijke gegevens worden nimmer verstrekt aan derden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. DGPI is niet aansprakelijk voor schade als direct of indirect gevolg van onjuist of onvolledig verstrekte informatie door de deelnemer. De hierbedoelde informatie heeft in het bijzonder, maar niet uitsluitend, betrekking op de verstrekte gegevens middels het vragenformulier bedoeld in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden.
2. Het volgen van het trainingsprogramma, het gebruik van apparatuur en andere faciliteiten van DGPI zijn geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. Behoudens een oorzaak als rechtstreeks gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van DGPI is DGPI niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of welke andere gebeurtenis dan ook.
4. DGPI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer of derden.
5. De deelnemer is verplicht de door DGPI beschikbaar gestelde zaken en faciliteiten te gebruiken overeenkomstig de eisen die aan een redelijk zorgvuldig gebruiker daarvan mogen worden gesteld. Schade toegebracht aan eigendommen van DGPI komt voor rekening van de deelnemer voor zover deze schade te wijten is aan zijn schuld.

Artikel 12 Klachten
1. DGPI en de daarvoor werkzame personen betrachten de uiterste zorg bij de uitvoering van haar diensten. Mochten desondanks klachten ontstaan met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dan kan de deelnemer deze klachten binnen bekwame tijd na het ontstaan daarvan volledig en duidelijk omschreven schriftelijk ter kennis stellen van DGPI.
2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord.
3. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de in lid 2 bedoelde termijn geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst tussen DGPI en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen verbinden zich ertoe eerst een beroep te doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Van toepassing is steeds die versie van deze algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst beschikbaar is gesteld.
4. Tenzij een dwingende wetsbepaling anders voorschrijft is uitsluitend de rechtbank, dan wel de sector kanton in het arrondissement van de vestigingsplaats van DGPI bevoegd van geschillen kennis te nemen.